Ajuntament de Benicarló
Generalitat Valenciana
Benicarló Participa

Aquest Registre té la finalitat de permetre a la ciutadania conéixer el nombre d'entitats que hi ha al municipi, els seus fins i el tipus de representativitat, a l'efecte de possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme.

Podran obtenir la inscripció en aquest Registre, totes aquelles que l'objectiu de les quals siga la defensa, el foment o la millora dels interessos generals de les veïnes i veïns del municipi, i sense ànim de lucre.